[vc_row][vc_column][vc_column_text]

 1. Smluvní strany

Jméno a příjmení: _____________

Ulice  čp.: _________________

Obec:                   ________________

PSČ:                    _____________

Web:                    _____________

E-mail:                 ______________

Mobil:                  _______________

 

dále jen „fotograf“

 

Jméno a příjmení:       __________________________

Datum narození:         ___ . ___ . ______

Ulice a čp.:                 __________________________

PSČ:                           __ __ __ __ __

Obec:                          __________________________

E-mail:                        __________________________

Mobil:                         ______ ______ ______

 

dále jen „model“

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto:

Smlouvu o dílo

dle Zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

doplněno platnými právními předpisy Zákona autorského č. 121/2014 Sb.

 1. Předmět Smlouvy
 2. Pořízení a následné použití obrazového záznamu modelu pořízeného fotografem v rámci společného fotografování dne ____ .____. 2016 .
 3. Model tímto uděluje svolení fotografovi ve smyslu ustanovení 84 a násl. Z.č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, k pořízení a použití obrazového záznamu, přičemž tento je osobní povahy týkající se výhradně osoby modelu.
 4. Obrazový záznam může bez omezení / může s omezením / nemůže (nehodící se škrtněte) být použit pro účely prezentace fotografa v médiích, a to jak v tištěné tak i v elektronické podobě. Pro využití obrazového záznamu nebo jeho části ke komerčním účelům musí mít fotograf od modelu písemné svolení v podobě dodatku ke smlouvě o dílo.
 5. Model prohlašuje, že forma použití snímků, jeho rozsah i způsob, stejně jako prostředky a použité výrazy odpovídající zde uvedenému účelu nejsou v rozporu s jeho zájmy.

 

 1. Práva a povinnosti fotografa
  1. Fotograf má povinnost zhotovit dílo v podobě fotografií, které osobně předá či zašle modelu nejpozději do tří měsíců / dvou týdnů (nehodící se škrtněte) od ukončení společného fotografování, resp. od doby, kdy model zašle fotografovi předvýběr fotografií, lhůta 3 měsíců počne běžet od zaslání předvýběrových fotografií modelem.
  2. Zhotovené dílo bude v upravené verzi, v elektronické podobě na CD či DVD v originální velikosti vhodné pro tisk a v počtu na kterém se smluvní strany dohodly.
  3. Fotograf si vyhrazuje právo na posouzení způsobu a míry retuše vybraných fotografií dle jeho uvážení a uměleckého cítění.
  4. Fotograf má právo účtovat si za provedené změny na fotografii dle přání zákazníka účtovat poplatek.
  5. Fotograf má právo zhotovené a upravené fotografie použít k prezentaci na svém webu se svým logem popř. podpisem.
  6. Fotograf má právo na určení pořadí zákazníků.

 

 1. Práva a povinnosti modelu
 1. Model je povinen dostavit se včas na dohodnuté místo určené k fotografování a být tak fotografovi k dispozici až do konce focení, přičemž jeho fyzický stav musí umožňovat práci na odpovídající úrovni, dle charakteru focení.
 2. Model smí upravené fotografie dodané fotografem použít k vlastní prezentaci. Upravenou fotografií se rozumí fotografie s retuší a vhodné pro tisk tzn. bez jakékoliv reklamy propagující osobu fotografa nebo jeho uměleckou činnost.
 3. Model není oprávněn vystavovat neupravené fotografie bez souhlasu fotografa.
 4. Model není oprávněn bez písemného souhlasu fotografa fotografie upravovat, vytvářet výřezy z fotografií či je poskytovat ke komerčním účelům. Rovněž je zakázáno volné šíření třetím osobám ke komerčním účelům či úpravám. Písemný souhlas bude proveden ve formě dodatku ke smlouvě o dílo.
 5. Model poté co opustí ateliér či jiné místo, kde byly fotografie pořízeny, už nemá nárok na reklamaci vzniklých fotografií či provedené vizáže.
 6. Model má právo na výběr fotografií k retuši z předem vybraných fotografií, které fotograf doporučí jako kvalitní.
 7. Model má právo si vybrat další fotografie k retuši z fotografií, které doporučí fotograf jako kvalitní, a které nebyli vybrány pro finální počet fotografií k retuši fotografem, které byli zaplaceny. Tyto fotografie nad rámec zaplacených, jsou již zpoplatněny dle platného ceníku.

 

 1. Autorská práva
 2. a) Každá jednotlivá Fotografie představuje autorské dílo ve smyslu ustanovení § 2 AZ, jehož

autorem je Fotograf.

 1. b) Model bere na vědomí a souhlasí, že v souladu s příslušnými ustanoveními AZ je fotograf oprávněn k výkonu osobnostních a majetkových práv k autorskému dílu.

 

 1. Cena Díla
 2. a) Model je povinen zaplatit cenu Díla a to v okamžiku dokončení focení, nebo v nejbližším možném termínu od ukončení focení.
 3. b) Cena Díla je specifikována v Příloze č. 1, která je nedílnou součástí Smlouvy. Přílohou se rozumí Doklad o zaplacení.

 

 1. Závěrečná ustanovení
 2. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou.
 3. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, přičemž každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.
 4. Věci v této smlouvě výslovně neupravené se řídí ustanoveními obecně platných právních předpisů českého práva.
 5. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely ze své svobodné vůle a bez nátlaku, což stvrzují svými podpisy.

V Brně dne: ________________________                                                                                                                                                            

 

___________________________________          ___________________________________

                podpis MODELU                                                    podpis FOTOGRAFA

 

Smlouvu si můžete stáhnout a vytisknout zde: SMLOUVA O DÍLO.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]